Обука за завариваче

Обучава полазнике областима заваривања, електро-заваривањем са атестом и електролучним заваривањем, те са заштитом, опремом, варовима и практичним радом, након чега ће бити оспособљени за послове заваривања за шта ће добити одговарајући сертификат.

Обука траје 320 часова, односно 3 месеца, по 5 часова дневно.

Планом и програмом обуке полазник се оспособљава у областима заваривања, електро-заваривања са атестом и електролучно заваривање.

Садржај курса се изучава теоријски и практично у 4 модула:

  1. Модул – увод – заштита и безбедност на раду - вербална метода.
  2. Модул – опрема за рад.
  3. Модул – завари – комбинована метода.
  4. Модул – заваривање – практичан рад.

Циљ обуке: Стицање базичних знања из области заваривања и оспособљавање полазника за самостално обављање процеса заваривања уз поштовање мера заштите и безбедности на раду.