Обука за зидаре

Edukativni centar | Educational CenterУпознаје полазнике са основама грађевинарства, својствима материјала и њиховом употребом, основама техничког цртања и превентивама заштите на раду. Оцењивање се врши на основу практичних радова и познавања теоријских одредница након чега су полазници оспособљени за зидарске радове што ће бити верификовано одговарајућим сертификатима.

Трајање курса – 2 месеца.

240 сати, односно 6 сати дневно.

Теорија – 96 часова, 3 недеље, на којима се изучавају:

- У првој недељи: основе грађевинарства, елементи зграде, врсте малтера и поступак малтерисања, затим зидови и стубови. Затим се изучавају својства блокова од печене глине и зидање једнослојних зидова од блокова и опеке, а након тога зидање зидова у склопу зграде од различитих врста блокова.

- Друге недеље се изучавају вишеслојни, комплексни зидови, танки преградни зидови, отвори у зидовима, својства димњака и вентилациони канали за опеке.

- Трећа недеља је предвиђена за изучавање малтерисања, затим за стицање знања о основама техничког цртања и читања планова. Затим се изучавају обрачуни утрошка материјала и израда предрачуна. На крају курса се изучава рушење и санација објеката, али и упознаје са правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља на раду.

- Сви сегменти курса обрађени у теоријском делу изучавају се и у практичном делу.

Циљ курса је стицање потребних и теоријских знања неопходних за самостално обављање послова зидара, док се у практичном делу стичу потребна и практична знања и вештине неопходне за обављање ових послова.