Обуке

Нижи средњи курс енглеског језика

Упознавање полазника са граматичким структурама и вокабуларом који одговара нижем средњем нивоу познавања енглеског језика и развијање језичких вештина преко различитих тема. Више о курсу.

Интензивни курс енглеског језика

Упознаје полазнике са основама граматике и вокабуларом енглеског језика на нижем средњем степену. Курс обухвата читање, писање, разумевање и говор језика чије се познавање оцењује, заједно са познавањем граматике и вокабулара по завршетку обуке. Полагањем теста полазник добија сертификат за ниво познавања енглеског језика. Више о курсу.

Интензивни курс немачког језика

Намењен је полазницима који досада нису имали прилику да уче немачки језик. Интензивни курс немачког језика упознаје полазнике са основним правилима фонетике, граматичким и синтаксичким структурама, као и основним вокабуларом присутним у свакодневној комуникацији. Више о курсу.

Интензивни курс информатике

Упознаје полазнике са основама рада на персоналном рачунару. Курс обухвата познавање основа информатике, Windows-a, Libre Office Writter-a (MC Word), Libre Office Calc-a (MC Excel) и интернета чије се познавање оцењује по завршетку обуке. Полагањем теста полазник добија сертификат за основни ниво познавања информатичких вештина. Више о курсу.

Обука за браваре

Обука омогућава стицање теоријских и практичних знања и вештина неопходних за самостално обављање послова бравара. Структура обуке се састоји из припремних радова, избора одговарајућих материјала стандардних облика и димензија. Саставни део обуке је и одржавање металних конструкција и скела. Више о обуци.

Обука за молере

Циљ обуке је стицање теоријских и практичних сазнања неопходних за самостално обављање молерских послова. Обука траје укупно 2 месеца. Обука се састоји из теоријског и практичног дела. Више о обуци.

Обука за армираче

Упознаје полазнике са основама струке, технологијом занимања и практичниним радом кроз које се стичу неопходна сазнања и вештине за самостално обављање послова армирача. Успешним завршетком обуке полазници добијају одговарајуће сертификате. Више о обуци.

Обука за зидаре

Упознаје полазнике са основама грађевинарства, својствима материјала и њиховом употребом, основама техничког цртања и превентивама заштите на раду. Оцењивање се врши на основу практичних радова и познавања теоријских одредница након чега су полазници оспособљени за зидарске радове што ће бити верификовано одговарајућим сертификатима. Више о обуци.

Обука за почетнике у бизнису

Обучава почетнике, уводи их у иновације, стандарде квалитета и заштите животне средине. Упознаје их са правилима извоза, маркетинга и управљањем пројектима, након чега незапослена лица добијају неопходна сазнања за покретање властитог посла. Више о обуци.

Обука из књиговодства

Циљ обуке је стицање базичних знања из области рачуноводства и књиговодства, зарада новчаних токова и оспособљавање полазника за самостално обављање једноставних операција у домену рада књиговође уз помоћ савремене информационе технологије. Више о обуци.

Обука за завариваче

Обучава полазнике са областима варења, електро-варењем са атестом и електролучним заваривањем, те са заштитом, опремом, варовима и практичним радом, након чега ће бити оспособљени за послове варења за шта ће добити одговарајући сертификат. Више о обуци.

Обука за рад на висини

Обука је намењена за сва занимања у области геологије, рударства и металургије, пољопривреде, шумарства и обраде дрвета, геологије, бродоградње, машинства и обраде метала, електротехнике, телекомуникација, хемије, геодезије, саобраћаја, образовања, здравства и физичке културе и спорта. Више о обуци.

Спортско техничко пењање

Обука је намењена наставницима физичког васпитања и свим лицима заинтересованим за рекреацију. Трајање обуке: 17 часова. Више о обуци.