Home » RSEDP вести » RSEDP пројекат – Обучавањем до посла

RSEDP пројекат – Обучавањем до посла

Опис пројекта поднетог у оквиру Програма друштвено економског развоја 2 Европске уније (Regional Socio-economic Development Programme 2 - RSEDP2)

Назив пројекта: „Обучавањем до посла: Нови модули у оквиру Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама“

Трајање пројекта: 24 месеца

Подносилац пројекта: Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова Владе АП Војводине

Партнери:

  • Центар за стратешко економска истраживања „Војводина-CESS“, Нови Сад
  • Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
  • Регионална развојна асоцијација Бачке, Нови Сад
  • Регионална развојна асоцијација Срема, Рума
  • Центар за друштвено еконономски развој - Банат, Зрењанин
  • Привредна комора Војводине, Нови Сад
  • Факултет техничких наука, Нови Сад
  • Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

Кратак опис пројекта:

Пројекат има за циљ да допринесе развоју нових модула обуке за дефицитарна занимања на тржишту рада у Војводини како би ускладио однос између понуде и тражње за радном снагом на територији покрајине.

 

Home » RSEDP вести » Обука за зидаре

Обука за зидаре

Успешно је завршена Обука за зидаре за коју су полазници селектовани у сарадњи са НСЗ. Обуку је похађало 5 полазника који су оспособљени за самостално обављање зидарских послова и они ће добити одговарајућих сертификате. Обука се састојала из теоријског и практичног дела, на којима су стечена знања о основама грађевинарства, елементима зграда, врстама малтера, поступак малтерисања, затим врсте зидова и стубова, као и блокова. Такође су стечена знања о основама техничког цртања и читања планова. Изучено је обрачунавање утрошка материјала и израда предрачуна. На крају је извршена обука санације и рушења објеката и примена заштитних мера. ... Обука је део пројекта „Обучавањем до посла“ у оквиру програма регионално социјално-економског развоја који финансира Европска унија.

Home » RSEDP вести » Обука за молере

Обука за молере

Прва група полазника Обуке за молере која се одвијала у оквиру Едукативног центра је успешно завршила обуку. Обуку је похађало 6 полазника који су селектовани заједно са НСЗ, они ће добити одговарајуће сертификате за самостално обављање молерских послова. Обука се састојала из теоријског и практичног дела на којима се стичу знања о основама грађевинских објеката и врстама радова, заштити на раду, теорији боја – познавања техника мешања боја, слагања и употребе у простору и врсте премаза, алатима и прибору за рад, бојење зидова и плафона и дрвених и металних површина. Одмах по завршетку прве групе Едукативни центар је покренуо обуку за другу групу молера. Обука је део пројекта „Обучавањем до посла“ у оквиру програма регионално социјално-економског развоја који финансира Европска унија.

Home » Обуке » Језици

Језици

Интензивни курс немачког језика

Намењен је полазницима који досада нису имали прилику да уче немачки језик. Интензивни курс немачког језика упознаје полазнике са основним правилима фонетике, граматичким и синтаксичким структурама, као и основним вокабуларом присутним у свакодневној комуникацији. Више о курсу и пријава.

Интензивни курс енглеског језика

Упознаје полазнике са основама граматике и вокабуларом енглеског језика на нижем средњем степену. Курс обухвата читање, писање, разумевање и говор језика чије се познавање оцењује, заједно са познавањем граматике и вокабулара по завршетку обуке. Полагањем теста полазник добија сертификат за ниво познавања енглеског језика. Више о курсу и пријава.

Нижи средњи курс енглеског језика

Упознавање полазника с граматичким структурама и вокабуларом који одговара нижем средњем нивоу познавања енглеског језика и развијање језичких вештина преко различитих тема.
У оквиру граматике обрађују се глаголска времена, модални глаголи, временске и условне реченице и трпно глаголско стање. Више о курсу и пријава.

 

Home » Обуке » Бизнис обуке

Бизнис обуке

Обука за почетнике у бизнису

Обучава почетнике, уводи их у иновације, стандарде квалитета и заштите животне средине. Упознаје их са правилима извоза, маркетинга и управљањем пројектима, након чега незапослена лица добијају неопходна сазнања за покретање властитог посла. Више о обуци и пријава.

Обука из књиговодства

Циљ обуке је стицање базичних знања из области рачуноводства и књиговодства, зарада новчаних токова и оспособљавање полазника за самостално обављање једноставних операција у домену рада књиговође уз помоћ савремене информационе технологије. Више о обуци и пријава.

 

Home » Обуке » Привреда

Привреда

Обука за браваре

Обука омогућава стицање теоријских и практичних знања и вештина неопходних за самостално обављање послова бравара. Структура обуке се састоји из припремних радова, избора одговарајућих материјала стандардних облика и димензија. Саставни део обуке је и одржавање металних конструкција и скела. 
Више о обуци и пријава
.

Обука за молере

Циљ обуке је стицање теоријских и практичних сазнања неопходних за самостално обављање молерских послова. Обука траје укупно 2 месеца. Обука се састоји из теоријског и практичног дела. Више о обуци и пријава.

Обука за армираче

Упознаје полазнике са основама струке, технологијом занимања и практичним радом кроз које се стичу неопходна сазнања и вештине за самостално обављање послова армирача. Успешним завршетком обуке полазници добијају одговарајуће сертификате. Више о обуци и пријава.

Обука за зидаре

Упознаје полазнике са основама грађевинарства, својствима материјала и њиховом употребом, основама техничког цртања и превентивама заштите на раду. Оцењивање се врши на основу практичних радова и познавања теоријских одредница након чега су полазници оспособљени за зидарске радове што ће бити верификовано одговарајућим сертификатима. Више о обуци и пријава.

Обука за завариваче

Обучава полазнике са областима варења, електро-варењем са атестом и електролучним заваривањем, те са заштитом, опремом, варовима и практичним радом, након чега ће бити оспособљени за послове варења за шта ће добити одговарајући сертификат. Више о обуци и пријава.

Обука за рад на висини

Обука је намењена за сва занимања  у области геологије, рударства и металургије, пољопривреде, шумарства и обраде дрвета, геологије, бродоградње, машинства и обраде метала, електротехнике, телекомуникација, хемије, геодезије, саобраћаја, образовања, здравства и физичке културе и спорта. Више о обуци и пријава.

Спортско техничко пењање

Обука је намењена наставницима физичког  васпитања и свим лицима заинтересованим за рекреацију. Трајање обуке: 17 часова. Више о обуци и пријава.

 

Home » Обуке » Информатика и информационе технологије

Информатика и информационе технологије

Интензивни курс информатике

Упознаје полазнке са основама рада на персоналном рачунару. Курс обухвата познавање основа информатике, Windows-a, Libre Office Writter-a (MC Word), Libre Office Calc-a (MC Excel) и интернета чије се познавање оцењује по завршетку обуке. Полагањем теста полазник добија сертификат за основни ниво познавања информатичких вештина. Више о курсу и пријава.