Polaznici

Kako da postanem korisnik Edukativnog centra?

  • Zainteresovano lice za obuku u Edukativnom centru treba da je nezaposleno lice prijavljeno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) prema svom prebivalištu
  • Na našem sajtu vide se obuke koje su u toku i koje se planiraju u narednom periodu
  • Prijavite se svom savetniku u organizacionoj jedinici NSZ, u mestu ili opštini stanovanja, za obuku koju želite da pohađate i u svom individualnom planu zapošljavanja o tome se izjašnjavate svom savetniku
  • O početku obuke, uslovima i trajanju obuke bićete obavešteni od svog savetnika
  • Pre početka obuke sklopićete ugovor sa Edukativnim centrom i pohađaćete željenu obuku po programu i pravilima koja važe u centru