Zašto akreditovane obuke

Sticanjem statusa JPOA – javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama postao je deo jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, što polazniku obuka garantuje kvalitet obrazovanja i omogućuje sticanje javne isprave, uverenja ili potvrde. Pored toga, prilikom sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja i realizacije programa obrazovanja odraslih na zahtev poslodavca ili za potrebe tržišta rada, prednost imaju programi koje sprovode JPOA i izdaju javno priznatu ispravu.

Standard kvalifikacije* predstavlja osnov za izradu akreditovanih programa (programa JPOA). Sistem kvalifikacija uređen je Zakonom o NOKS-u („Sl. glasnik RS”, br. 27/2018, 6/2020 i 129/2021) – Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. Standardi kvalifikacija dostupni su u nacionalnoj bazi kvalifikacija – Registar NOKS. U Registru NOKS – podregistar JPOA mogu se pronaći: opšti podaci o JPOA, podaci o programima za koje je JPOA dobio odobrenje, podaci o poslodavcima kod kojih se realizuje praktični rad, kao i podaci o polaznicima koji su savladali program obuke**.

Kvalifikacije su uporedive i prepoznatljive sa kvalifikacijama u drugim državama https://europa.eu/europass/en/reports-referencing-national-qualifications-frameworks-eqf.

Program stranih jezika mora biti pripremljen u skladu sa standardima kompetencija za nivoe Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, dok program obuka za rad na računaru mora biti pripremljen u skladu sa Evropskim standardom za poznavanje rada na računaru (ICDL), odnosno u skladu sa standardom proizvođača softvera.

*Predstavlja zajedničku, jedinstvenu osnovu za izradu obrazovnih programa  na svim nivoima, u formalnom i neformalnom obrazovanju;

**Svaki polaznik dobija i svoj JOB (Jedinstveni obrazovni broj) na portalu Ministarstva prosvete tzv. JISP (Jedinstveni informacioni sistem prosvete). Polaznik  će biti  upisan na ovom portalu i svaki poslodavac će, prilikom pregleda portala i traganja za novom kvalifikovanom radnom snagom, imati dostupne podatke o njegovim stečenim kvalifikacijama. Takođe, na osnovu JOB-a može se pratiti kretanje svakog upisanog lica na portalu u vezi sa njegovim narednim edukacijama, novim veštinama i stečenim kompetencijama,  na osnovu novog upisivanja na portalu.

PREDNOSTI

ZA POLAZNIKA

ZA POSLODAVCA

Programi koji su u većoj meri usklađeni sa potrebama korisnika

Poboljšan profil radne snageviši nivo kompetencija/veština/kvalifikacija

Mogućnost za aktivno uključivanje polaznika u poboljšanje programa

Brža integracija novih radnika u proces rada i smanjenje troškova u ovom procesu

Poboljšanje kvaliteta obuke (nastave i učenja)

Mogućnost da se utiče na nastavne programe, proces i tok učenja

Bolja postignuća polaznika i povećana šansa za zapošljavanje

Poverenje u kvalitet obuka i ishode učenja

Za savladani program obrazovanja odraslih, Edukativni centar polazniku može izdati:

  • Sertifikat – za program obuke kojim se stiče kvalifikacija u celini;
  • Uverenje – za program obuke kojim je delimično ostvaren standard stručnih kompetencija, tj. program obuke kojim se stiče jedna ili više kompetencija i/ili pojedinačni ishodi učenja koji omogućavaju rad u jednom ili više zanimanja iz Standarda kvalifikacije;
  • Potvrdu – za program obuke kojim se stiču pojedinačni ishodi učenja iz Standarda kvalifikacije ili koji nisu obuhvaćeni nacionalnim kvalifikacijama, tj. za program obuke koji dovodi do unapređivanja znanja, veština i sposobnosti, u skladu sa Pravilnikom o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih.

ZNAČAJ VREDNOVANJA KVALITETA RADA ORGANIZACIJA/USTANOVA (JPOA)

U Republici Srbiji je prepoznat značaj vrednovanja kvaliteta obuka (neformalnog obrazovanja odraslih) koji predstalja pandan evropskim obrazovnim sistemima – EQAVET okvir. Vrednovanje kvaliteta neformalnog obrazovanja treba da obezbedi da ishodi učenja, odnosno kompetencije koje se obukom stiču, odgovaraju zahtevima tržišta rada. Cilj vrednovanja je doći do jasnih zaključaka zasnovanih na dokazima o kvalitetu neformalnog obrazovanja i unapređivanje rada JPOA. Pored toga, vrednovanje doprinosi i uspostavljanju kontinuiranog dijaloga relevantnih učesnika neformalnog obrazovanja (Agencija za kvalifikacije/Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja-JPOA-poslodavaci-polaznici/kandidati). Vrednovanje kvaliteta rada JPOA obuhvata procese samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja. Samovrednovanje predstavlja proces u kojem JPOA samostalno procenjuje kvalitet svog rada, u skladu sa standardima za samovrednovanje, dok je spoljašnje vrednovanje proces u kojem Agencija za kvalifikacije procenjuje kvalitet rada JPOA, u skladu sa standardima za spoljašnje vrednovanje. Na osnovu dobijenih rezultata, zaključaka i preporuka kroz oba procesa unapređuje se kvalitet rada JPOA.

ZAKONODAVNI OKVIR

  • Zakon o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013, 88/2017 – dr. zakon, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020 – dr. zakon)
  • Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 27/2018, 6/2020 i 129/2021 – dr. Zakon) – čl. 39-43
  • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 130/2021)
  • Pravilnik o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 82/2015, 102/2015-64 i 102/2022)
  • Pravnilnik o standardima za samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada JPOA („Sl. glasnik RS“, br. 27/2022)
  • Pravnilnik o sadržaju i načinu vođenja registra NOKS („Sl. glasnik RS“, br. 159/2020)
  • Metodološko uputstvo za razvoj programa obuka zasnovanih na standardima kvalifikacija