Obuka

Saradnja Edukativnog centra i USAID-a se unapređuje i obogaćuje. U martu i aprilu 2013. godine u
prostorijama Edukativnog centra održana su dva dvodnevna seminara za obuku savetnika karijernog
vođenja i savetovanja, među kojima su najzastupljeniji bili psiholozi i pedagozi. Obuku su pohađali i
zaposleni u Edukativnom centru, u okviru planiranih aktivnosti za uspostavljenje centra za karijerno
savetovanje.

Karijerno vođenje i savetovanje:

Osposobljava pojedince da planiraju svoje obrazovanje, obuku i rad;
– Pomaže obrazovnim institucijama da kvalitetno motivišu pojedince u preuzimanju
odgovornosti za vlastito obrazovanje i rad;
– Pomaže preduzećima i organizavijama da motivišu svoje zaposlene za dalje obrazovanje,
obučavanje i pronalaženje adekvatnog radnog mesta, kao i profesionalno napredovanje;
– Doprinosi razvoju lokalne, regionalne i nacionalne ekonomije kroz razvoj radne snage.

Karijerno vođenje i savetovanje vode savetnici u okviru različitih, organizovanih i sistematičnih
institucija, a njihova osnovna karakteristika je temeljna informisanost. To znači da je informisanje
sastavni deo ukupnog sistema ili usluge karijernog vođenja i savetovanja.

Karijerno informisanje pomaže pojedincu da:

– Planira budući proces učenja i karijerne puteve i
– Povezuje stilove života s pofesionalnim odlukama koje treba da donese.

U skladu sa promenama u ekonomiji i organizaciji rada u savremenom svetu, menja se i i pristup
donošenju karijernih odluka. Više se ne bira posao za ceo život, već se uviđa da se različite karijerne
odluke moraju donositi tokom čitavog radnog veka (i duže) i da pojedinci u životu prolaze kroz
različite razvojne faze, u kojima se menjaju njihove uloge i odgovornosti. Karijerni savetnik ne
nudi „gotova“ rešenja u vidu odgovora na standardizovanim testovima koji će pojedincu reći kojim
poslom treba da se bavi, već nastoji da mu pomogne da razvije veštine i sposobnosti zahvaljujući
kojima će preuzeti odgovornost za svoje (karijerne) odluke i postati svesniji resursa koje ima na
raspolaganju na putu ka ostvarenju svojih ciljeva i želja.

USAID Projekat održivog razvoja je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj
koji podržava lokalne samouprave, privatni sektor i civilno društvo da unaprede efikasnost i ostvare
ekonomiju obima kroz međuopštinsku saradnju, sa ciljem ubrzanog ekonomskog razvoja. Ključne
aktivnosti projekta usmerene su na podršku otvaranju novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenih
u regionima. Projekat pruža stručno-savetodavnu pomoć i obezdeđuje bespovratna finansijska
sredstva.

U okviru aktivnosti unapređenja znanja i veština mladih i njihovog zapošljavanja USAID Projekat
održivog lokalnog razvoja, uradio je arhitektonsko rešenje za Edukativni centar za obuke u
profesionalnim i radnim veštinama koji obučava polaznike u veštinama koje poslodavci trenutno
najviše traže i pomaže mladima da steknu neophodna praktična znanja te se u skladu sa tim uklapa u
projekat USAID-a.